漏 2022 Daniel Kaim. Wedding2You Agency

Wedding2You Agency

INFORMACJE

Adres biura agencji
ul. Wolno艣ci 37, I pi臋tro
Chorz贸w, 41-500

+48 790 65 65 23

kontakt@wedding2you-agency.pl

  O nas

  Oferta

  Polityka prywatno艣ci

馃帺 Wedding2You Agency - DJ na Wasze wesele!

Informujemy, 偶e nie korzystamy z system贸w s艂u偶膮cych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb臋dne do zawarcia i realizacji umowy wykonania us艂ug obs艂ugi wesel oraz event贸w.


 

8. Informacja o dobrowolno艣ci podania danych

Informujemy, 偶e ma Pani/Pan prawo do:

 • dost臋pu do swoich danych osobowych,

 • 偶膮dania sprostowania swoich danych osobowych, kt贸re s膮 nieprawid艂owe oraz uzupe艂nienia niekompletnych danych osobowych,

 • 偶膮dania usuni臋cia swoich danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci w przypadku cofni臋cia przez Pani膮/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 • 偶膮dania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze wzgl臋du na Pani/Pana szczeg贸ln膮 sytuacj臋, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy te偶 na potrzeby marketingu bezpo艣redniego,

 • przenoszenia swoich danych osobowych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych, tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.


 

7. Twoje prawa

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzale偶niony od celu w jakim dane s膮 przetwarzane. Okres, przez kt贸ry Pani/Pana dane osoboweb臋d膮 przechowywane jest obliczany w oparciu o nast臋puj膮ce kryteria:

 • przepisy prawa, kt贸re mog膮 nas obligowa膰 do przetwarzania danych przez okre艣lony czas,

 • okres, kt贸ry jest niezb臋dny do obrony naszych interes贸w.


 

6. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane nie b臋d膮 przekazane do pa艅stw trzecich.


 

5. Przekazywanie danych do pa艅stw trzecich lub organizacji mi臋dzynarodowych

Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane:

 • osobom upowa偶nionym przez Administratora,

 • podmiotom przetwarzaj膮cym je na zlecenie Administratora,

 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.


 

4. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Przedmiotem przetwarzania mog膮 by膰 dane identyfikacyjne, takie jak imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.


 

3. Przetwarzane dane

Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w nast臋puj膮cych celach:

 • zwi膮zanych z realizacj膮 z Pani膮/Panem umowy dotycz膮cej wykonania us艂ug o charakterze obs艂ugi wesel oraz event贸w, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 • konieczno艣膰 wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 • niezb臋dno艣膰 do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


 

2. Cele i podstawy przetwarzania

Administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Daniel Kaim prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮: WEDDING2YOU AGENCY DANIEL KAIM, pod adresem: Chorz贸w, ul. Wolno艣ci 37, 41-500, zarejestrowan膮 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, NIP: 6263036139.

W sprawach dotycz膮cych bezpiecze艅stwa Twoich danych osobowych mo偶esz si臋 Pan/Pani kontaktowa膰 z nami pod adresem e-mail: wedding2you.agency@gmail.com.


 

1. Administrator danych osobowych

Szanowni Pa艅stwo,
 

Od 25 maja 2018 r. jest stosowane rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych)znane popularnie pod skr贸tem RODO.

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w ca艂ej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klient贸w o ich prawach.

W zwi膮zku z powy偶szym przekazujemy Pa艅stwu wymagane prawem informacje o przetwarzaniu przez nas Pa艅stwa danych osobowych oraz uprawnieniach,jakie w zwi膮zku z tym Pa艅stwu przys艂uguj膮.


 

Klauzula informacyjna dotycz膮ca przetwarzania danych osobowych

Polityka prywatno艣ci

PLANOWANIE WESEL 鈥 OPRAWA MUZYCZNA 鈥  ATRAKCJE WESELNE 鈥 STUDIO TA艃CA

Wedding2You Agency

PLANOWANIE WESEL 鈥 OPRAWA MUZYCZNA
ATRAKCJE WESELNE 鈥 STUDIO TA艃CA

Wedding2You Agency